ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2556
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Ms.Penjuree Kanthawongs
  ชื่อหลัก เพ็ญจิรา คันธวงศ์
  ชื่อร่วม Penjuree Kanthawongs
ชื่อผลงาน Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Attitude Related to E-mail Usage Toward Intention to Use E-mail Systems of University Students
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the 7th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2013 - Education and Training Systems and Technologies (EISTA 2013) , July 9 - 12, 2013, Orlando, Florida, USA
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ