ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2556
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.อัมพล ชูสนุก วันวิสา อยู่พุ่ม
  ชื่อหลัก อัมพล ชูสนุก
  ชื่อร่วม วันวิสา อยู่พุ่ม
ชื่อผลงาน อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวี
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. Vol. 7 No.1 หน้าที่ 1-16 ฐาน สมศ.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ