ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ณัฐา ฉางชูโต
  ชื่อหลัก ณัฐา ฉางชูโต
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเป?ดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท?วม และระดับความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 34-45). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ