ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การทำบัญชี
ปีการศึกษา 2556
คณะ บัญชี
ชื่อ - นามสกุล อ.ธานี พุทธวิถี
  ชื่อหลัก ธานี พุทธวิถี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนค่าน้ำมันดีเซลกับต้นทุนค่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ในเครื่องยนต์เรือประมงของกลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่2 โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25-26 เมษายน2557
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ