ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อริสา เลิศศิริวรกุล
  ชื่อหลัก อริสา เลิศศิริวรกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน มุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่อการใช? Social Network ทางการตลาด
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 302-312). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ