ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย ธุรกิจและการจัดการ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อหลัก กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบจำลองความผูกพันของพนักงานต่อองค์การที่ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)

กลับ