ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย ธุรกิจและการจัดการ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
  ชื่อหลัก ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย: การวิเคราะห์รายจังหวัดด้วยวิธี DEA
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

กลับ