ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นิธิ วิเชียรเขตต์
  ชื่อหลัก นิธิ วิเชียรเขตต์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประดับตกแต่งอาคาร 3 ภาพ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงแรมเดอะสุขโกศล

กลับ