ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสารตราสินค้า
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์
  ชื่อหลัก เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โลโก้ ครูสลัด
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักพิมพ์ ช้อนวิชา

กลับ