ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล รศ.สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์
  ชื่อหลัก สุมิตรา ศรีวิบูลย์
  ชื่อร่วม พรรณี วิรุณานนท์
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน กทม.
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ โดยแจกจ่ายกับสาธารณะชนทั่วไป
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานคร

กลับ