ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.วรพจน์ ส่งเจริญ
  ชื่อหลัก วรพจน์ ส่งเจริญ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โปรแกรมนำเที่ยวเมืองไทย 360 องศา บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Thailand 360 : App for iOS)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กลับ