ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์
  ชื่อหลัก นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เครื่องฉีดแป้งคุ้กกี้ใส่สับปะรด
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ชุมชน อบต. คลองสี่

กลับ