ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.อัครพงษ์เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส
  ชื่อหลัก อัครพงษ์ เอกศิริ
  ชื่อร่วม เกรียงไกร ทัศนวิภาส
ชื่อผลงาน พัฒนาระบบซ่อมแซมหุ่นยนต์บริการภายในร้านอาหาร
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ MK Restaurant

กลับ