ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย การศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ผศ.นฤมล ธนการพาณิช
  ชื่อหลัก ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
  ชื่อร่วม นฤมล ธนการพาณิช
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนา เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก กรณีศึกษาโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงภาษาอังกฤษ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช

กลับ