ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม
  ชื่อหลัก ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษารูปแบบการวางแป้นพิมพ์ภาษาไทยเพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ iOS
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เป็นแอพพลิเคชั่นด้านการฝึกพิมพ์ภาไทย ผ่านแป้นพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ iOS และอัพโหลดเข้าสู่ App Store สำหรับบุคคลทั่วไปดาวโหลดได้ฟรี
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัทโปรวิชั่นจำกัด

กลับ