ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.สรพรรค ภักดีศรี
  ชื่อหลัก สรพรรค ภักดีศรี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาประสิทธิภาพการกำหนดขั้นตอนวิธีของสมดุลภาระที่มีผลต่อประสิทธิภาพเว็บเซร์ฟเวอร์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ นำเสนอสารสนเทศให้ลูกค้า ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการกำหนดค่าให้กับเครื่องกลุ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัททู-บีเซอร์ จำกัด

กลับ