ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์
  ชื่อหลัก สุกิจ คูชัยสิทธิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อการเรียนรู้หลักการอ่านและเขียนคำภาษาไทยบนแอนดรอยด์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้นักเรียนไว้ใช้ฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

กลับ