ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.นนิดา สร้อยดอกสน ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
  ชื่อหลัก นนิดา สร้อยดอกสน
  ชื่อร่วม กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อนำเสนอ 3 มิติ หอประวัติศาสตร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เป็นสื่อนำเสนอ 3 มิติสำหรับประชาสัมพันธ์หอประวัติศาสตร์ของโรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กลับ