ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย วรรณกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงศ์
  ชื่อหลัก สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน งานสร้างสรรค์บทเพลงชื่อ เพลงร่วมใจประหยัดพลังงานไฟฟ้า (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กองพลทหารราบที่ 9 กองกำลังสุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

กลับ