ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.นันทิณา นิลายน
  ชื่อหลัก นันทิณา นิลายน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Getting over Idioms : Idioms in Contexts (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 บางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ

กลับ