ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.สุภาศรี กลิ่นผกา
  ชื่อหลัก สุภาศรี กลิ่นผกา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Communication Strategies in Spoken English (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนไทยรัฐ 75 เฉลิมพระเกียรติ 455 วัชรพล-รามอินทรา  เขตสายไหม กรุงเทพฯ

กลับ