ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.อัญชิสา บุตรไชยเจริญ
  ชื่อหลัก อัญชิสา บุตรไชยเจริญ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน หนังสือนิทานคำสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง หนูนาเป็นไข้หวัด (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 5/2 ถ.ไมตรีจิตต์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

กลับ