ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.อรชร กิจการ
  ชื่อหลัก อรชร กิจการ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ชนิดของคำ (Parts of Speech) เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ(1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ) 27 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี

กลับ