ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา
  ชื่อหลัก ณภัทร วุฒิวงศา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง แตงโมมีน้อง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านบ้านกง ประชานุกูล อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กลับ