ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร
  ชื่อหลัก ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Read Aloud: Junior level-volume 1 (Book and CD) (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนกวดวิชาวัฒนาสวัสดิ์ 34/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กลับ