ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย วรรณกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.รัชศักดิ์ จิรวัตน์
  ชื่อหลัก รัชศักดิ์ จิรวัตน์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เรื่องสั้น กาฬยุค รางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555(1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

กลับ