ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.แพรวพรรณ พริ้งพร้อม
  ชื่อหลัก แพรวพรรณ พริ้งพร้อม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Exploring Relationship Between Students' Vocabulary Breadth and Their Reading Proficiency  (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวิจิตรวิทยา 170 ซ.นวลน้อย ถ.เอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

กลับ