ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ชุติมา เกศดายุรัตน์
  ชื่อหลัก ชุติมา เกศดายุรัตน์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 461-470). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ