ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
  ชื่อหลัก อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน กระบวนการผลิตละคร(สั้น)โทรทัศน์เพื่อสร้างสรรค์วิถีชุมชน (องค์ความรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน) ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ - เพื่อสะท้อนองค์ความรู้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สะท้อนผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ถูกถ่ายทอดโดยคนในชุมชนเอง
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

กลับ