ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ประทุม ฤกษ์กลาง
  ชื่อหลัก ประทุม ฤกษ์กลาง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ใน การประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3. นนทบุรี: วิทยาลัยราชพฤกษ์.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ