ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ภัทราวดี ธีเลอร์
  ชื่อหลัก ภัทราวดี ธีเลอร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เขียนบทสารคดีโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปี 2554-2555
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ กองทัพบก และบริษัท ปตท จำกัด มหาชน

กลับ