ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วารสารศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
  ชื่อหลัก ขจรจิต บุนนาค
  ชื่อร่วม ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
ชื่อผลงาน รายงานสรุปและข้อเสนอแนะจากการจัดทำหนังสือพิมพ์บ้านกล้วยชุมชน
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หน่วยงานของรัฐได้รับทราบข้อมูลจากการลงพื้นที่จัดทำหนังสือพิมพ์ไปใช้ประโยชน์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานราชการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กลับ