ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ
  ชื่อหลัก ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน จัดทำ Video Presentation
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความรู้และความเข้าใจให้กับ บริษัท ดีเอสทีแอล
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท DSTL จำกัด

กลับ