ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ
  ชื่อหลัก บุญยศิษย์ บุญโพธิ์
  ชื่อร่วม วิวัฒน์ สรรพคุณ
ชื่อผลงาน การสร้างความเข้าใจในงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดตะวันเรือง จังหวัดปทุมธานี

กลับ