ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์
  ชื่อหลัก วนิดา แสงสารพันธ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน งานวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กลับ