ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.พงศ์ธร สัตยมานะ
  ชื่อหลัก พงศ์ธร สัตยมานะ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน B2S Fashion Island
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ โครงการออกแบบ ร้านค้า B2S Fashion Island
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ