ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร
  ชื่อหลัก พงศ์ธริน เพชรจันทร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Charcoal Journey I, II, III, IV and V
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Collectors’ Selection, Artists Open Houses Festival, Brighton and Hove, UK, May 2013
ระดับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ