ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร
  ชื่อหลัก กฤษณ์ แสงวิเชียร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน BLUE TEA
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ IP Fair 2013 QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ