ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน
  ชื่อหลัก จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Fragile Beauty
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 6 พ.ค. 56- 6 มิ.ย. 56
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ