ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม
  ชื่อหลัก เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Little Black
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2 หอศิลปมหาวิทยาลัย 30 พ.ค. - 5 ก.ค. 2556
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ