ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์
  ชื่อหลัก สมรรถ สุวรรณพงษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ยามเช้าน่าน
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ภาพพิมพ์ริมน่าน ดิโอบีหัวลำโพง แกลอลี่กรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ