ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
  ชื่อหลัก วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ภาพสะท้อนความปราถนา 3
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการผู้มีผลงานดีเด่น รุ่นที่ 1-3 หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ