ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
  ชื่อหลัก วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน รูปทรงแห่งจิต 1/2555
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่ 7 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ