ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
  ชื่อหลัก นิพันธ์ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน City of Ghost 2012
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ 18th Biennale of Sydney
ระดับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ