ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
  ชื่อหลัก ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน 14 Moons
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่2
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ