ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.มนน ธรานุรักษ์
  ชื่อหลัก มนน ธรานุรักษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ญ ฑ ฒ วัฏจักรสังขาร
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2 หอศิลปมหาวิทยาลัย 30 พ.ค. - 5 ก.ค. 2556
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ