ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.นิธิ วิเชียรเขตต์
  ชื่อหลัก นิธิ วิเชียรเขตต์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Happiness
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ บ้านศิลปกรรมวิเชียรเขตต์ 56 ณ ซิตี้แกลเลอรี่ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ 4 มี.ค. 56
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ