ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์
  ชื่อหลัก เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากมะตาด
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการผลงาน You ดี Me สุข ณ หอศิลปะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต /วันที่ 6 พ.ค - 6 มิ.ย 55
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ