ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
  ชื่อหลัก ธิดารัตน์ ต่อสุข
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ระบบระวังภัยและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC2013) เข้ารอบระดับจังหวัด
ระดับการเผยแพร่ จังหวัด
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ