ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof. FarhadDanesghar
  ชื่อหลัก ลักคณา วรศิลป์ชัย
  ชื่อร่วม Farhad Daneshghar
ชื่อผลงาน A Qualitative Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chains: Case of Thai Distributer of Imported Products
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Electronic Journal of Knowledge Management , Volume 10 Issue 2 P.196-206
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ